Algemeen
Onze school geeft opvoeding en onderwijs aan kinderen met een uitgesproken leerachterstand, leerstoornis of vertraagde ontwikkeling.
Tot onze doelgroep behoren kinderen met:
-Sociaal-emotionele problemen, werkhoudingproblemen, motivatieproblemen, faalangst, …
-Specifieke zorgvragen van kinderen inzake ontwikkeling, leermoeilijkheden, leerstoornissen en bijzondere vormen van leren en gedrag.

Een veilig klimaat voor iedereen is de basis voor ons handelen.
Het kind staat centraal. De mogelijkheden van het kind zijn uitgangspunt voor het onderwijs en de zorg die wij bieden. De leerkrachten geven les op maat.
Logopedisten, kinesitherapeuten, bijzondere leerkracht individueel onderwijs (BLIO), psycholoog en sociaal verpleegkundige ondersteunen het leerproces met hulp en advies.
Deskundigheidsbevordering van al ons personeel betreffende het werken met onze leerlingen rond gedrag en aangepast onderwijs, staat voorop. In het handelingsplan wordt een neerslag geschreven van alles wat daadwerkelijk met de individuele leerling gebeurt. De betrokkenheid van ouders en een goede onderlinge communicatie vinden we van essentieel belang. Op geregelde momenten praten we samen over de mogelijkheden en moeilijkheden van ieder kind als team. Zo ondersteunen wij de ouders en het kind in het aanvaardingsproces. Ouders verwachten vooral duidelijkheid over de aanpak, het “wat” en het “hoe”, het “waarom” van hun kind.

Type Basisaanbod
Dit type is voor kinderen voor wie de onderwijsbehoeften dermate zijn en voor wie al tijdens het gewoon kleuter- of lager onderwijs aantoonbaar blijkt dat de aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen ofwel disproportioneel, ofwel onvoldoende zijn om de leerling binnen het  gemeenschappelijk curriculum te kunnen blijven meenemen in een school voor gewoon onderwijs.
Het verslag buitengewoon onderwijs type basisaanbod wordt afgeleverd door het CLB en is maximaal 2 jaar geldig.
Na 2 schooljaren moet er een evaluatie komen en indien mogelijk gaat de leerling terug naar het gewoon onderwijs.

Type 9
Dit type is voor kinderen met een autismespectrumstoornis en die geen verstandelijke beperking hebben.
Kinderen met een autismespectrumstoornis zijn kinderen bij wie op basis van gespecialiseerde, door een multidisciplinair team aangeleverde diagnostiek, met inbegrip van psychiatrisch onderzoek, een van de volgende problematieken wordt vastgesteld:
a) de autistische stoornis
b) een pervasieve ontwikkelingsstoornis niet-anders-omschreven.
(stoornis waarbij de ontwikkeling ernstig verstoord is op het gebied van sociale interactie, communicatie en waarbij men stereotype gedragingen en interesses heeft.)
Voor deze kinderen beschikken we over een structuurklas.
Het begin van onze auti-werking op school vertrekt vanuit het inzicht dat onze leerlingen behoefte hebben aan voorspelbaarheid en veiligheid.
– Verduidelijking van de ruimte (werkhoek, vrijetijdsruimte,…).
– Abstracte tijd zichtbaar maken (dagschema’s, weekschema’s,…).
– Verduidelijking van werkschema’s.
Naast het verduidelijken van waar/wanneer/hoelang ze iets doen, leren we de leerlingen in kleine groepjes ook vaardigheden die hun leven gemakkelijker en gelukkiger zal maken.
– Communicatie
– Zelfredzaamheid
– Huishoudelijke activiteiten
– Sociaal gedrag
– Werkvaardigheden
Er is ook een geïntegreerde vorm van werken met kinderen met autisme in onze school. Hier geven we de leerlingen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen binnen een gewone setting. Op bepaalde momenten worden deze leerlingen voor een aantal vakken en voor lessen rond het socio-emotionele, “leren leren” in een gestructureerde omgeving apart opgevangen (afhankelijk van de aard en ernst van de problematiek).
Voor andere vakken is er hulp in de klas voorzien en zijn er de nodige aanpassingen.